4 Aralık 2013 Çarşamba

MEB 2013 Yılı Öğretmen Atamalarının İllere Göre Dağılımı

Adana : 24 Çankırı : 4 Kars : 5 Sivas : 9
Adıyaman : 11 Çorum : 7 Kırıkkale : 7 Şırnak : 6
Afyon : 14 Çorum : 7 Kilis : 2  Tekirdağ : 17
Ağrı : 8 Diyerbakır : 17 Kocaeli : 27 Trabzon : 13
Aksaray : 4 Düzce : 6 Kütahya : 9 Tunceli : 3
Ardahan : 2 Elazığ : 12 Malatya : 10 Van : 7
Artvin : 3 Erzurum : 24 Manisa : 21  Yozgat : 13
Bilecik : 6 Hakkari : 7 Muş : 5
Bingöl : 2 Karabük : 5 Sakarya : 14
Bolu : 5 Karaman : 7 Siirt : 5

3 Aralık 2013 Salı

TÜRKİYE ALMANCA ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I.DERNEĞİN KURULUŞU

Madde 1) Derneğin Adı : Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği Galipdede Caddesi No: 85 Karaköy-İstanbul                   Madde 2) Derneğin Merkezi: İstanbul'dur.
Madde 3) Kuruluş yılı: Kasım 1963
                                        
I.DERNEĞİN KONUSU VE AMACI

Madde 4) Derneğin amacı, Alman dilinin öğretiminde Türkiyenin her tarafına yayılmış bulunan Almanca öğretmenlerini modern eğitimi ve öğretim metodlarını tanıtmak yolu ile yabancı dil öğretimi kolaylaştırmak, geliştirmek, metod ve öğretimde birlik sağlamak, dernek üyelerinin birbirlerini tanımlarına aracı olmak, kültürel dilek ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.
Madde 5) Dernek bu amaca varmak için:
a) Kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.
b) Dergiler, kitaplar, broşürler yayar.
c) Alman dili ve metodu konusunda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış diğer kitap ve broşürler sağlar.
d) Dernek üyelerinin Alman dili ve metodu ile ilgili sorunlarını çözer.
e) Üyelerinin bilgi ve görgülerini arttırmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak onlara Almanyada burslar sağlar.
f) Yurtiçi ve yurtdışı geziler, aile toplantıları ve toplu eğlenceler düzenler ya da buna benzer faaliyetlerde bulunur.
g) Okullar arası Almanca dil ve bilgi yarışmaları düzenler.
Madde 6) Derneğin hiç bir şekilde siyaset ile ilgisi yoktur.
Madde 7) Derneğin Kurucu üyelerinin adları 47nci maddede yazılıdır.

III. DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 8) Yerli ve yabancı okullarda ve çalışmalarına M:E.B: ca izin verilmiş kurs, dershane, dernek ve benzeri kurumlarda çalışan Almanca öğretmenleri,
Madde 9) Bir yere bağlı olmadan çalışan Almanca öğretmenleri,
Madde 10) Evvelce Almanca öğretmenliği yapmış olanlar derneğin ASLİ üyeleridir.
Madde 11) Asli üyelik niteliklerini taşımayan, ama Almanca bilen ya da Alman diline ya da Almanca öğretmenleri Derneğine sempati duyanlar derneğe KONUK ÜYE olarak kabul edilirler. Konuk üyeler toplantılara katılırlar, ama oy veremezler ve kurullara seçilemezler.
Madde 12) Derneğe girmek için giriş beyannamesi doldurmak ve yıllık aidatı ödemek zorunludur.
Madde 13) Her üye dilediği zaman dernekten çıkabilir. Dilek Merkez Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir.
Madde 14) Dernek düzenine ve amacına aykırı giden, yönetim kurulunca uyarılır ve gerekiyorsa dernekten çıkarılır. Yönetim kurulu kararına karşı genel kurula baş vurulabilir. Genel kurul kararı kesindir. Konuk üyeler genel kurula baş vuramazlar. Bu madde hükmüyle dernekten çıkarılmış olanlar tekrar derneğe üye yapılamazlar.

IV. DERNEĞİN ORGANLARI

MERKEZ GENEL KURULU:

Madde 15) Genel Kurul derneğin merkez asil üyelerinden kurulur. Ankara ve İzmir Şube Genel kurulları kendi yönetim kurulu içinden seçeceği birer üyeyi merkez genel kuruluna gönderir. Bu kişiler derneğin asil üyeleridir ve Genel Kurulda birer oy hakları vardır. Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.
Madde 16) Merkez Genel Kurulu iki yılda en az bir kez toplanır. Toplantı gününü ve yerini yönetim kurulu tayin eder.
Madde 17) Genel kurul derneğin tam üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya katılanlarla yetinilir. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.
Madde 18) Üye sayısının beşte biri dilerse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu durumda çağırı, usulüne uygun olarak yönetim kurulu tarafından yapılır.
Madde 19) Genel Kurul toplantısını Başkan ya da onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar. Üye yoklaması yapıldıktan sonra üyeler arasından bir geçici başkan ile iki sekreter açık oylama ile seçilir. Eski yönetim kurulunun ibrası ve yeni yönetim kurulunun seçimi bu divan tarafından yapılır. Genel Kuruldaki konuşmaların tutanağı bu divanca tutularak imzalanır ve yeni seçilmiş olan yönetim kuruluna verilir.
Madde 20) Genel kurulda yalnız yönetim kurulunun hazırlayıp ilan ettiği gündem konuları konuşulur. Ancak hazır üyesinin onda biri isterse gündemde bulunmayan konular da konuşulabilir.

MERKEZ GENEL KURULUNUN YETKİLERİ:

Madde 21) Aşağıdaki konularda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir:
a) Hesapların görülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
b) Bütçenin onaylanması,
c) Yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi,
d) Dernekten çıkarma kararlarının onayı ya da reddi,
e) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi,
f) Derneğin kapatılması.

MERKEZ YÖNETİM KURULU:

Madde 22) Genel Kurul gizli oy ile asil üyelerden iki yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna 5 kişi seçer. Ankara ve İzmir Şube Yönetim Kurulu içinden şube genel kurulu kararı ile seçilen birer üye doğal olarak Merkez Yönetim Kurulu üyesi olurlar. Böylece Yönetim Kurulu toplam 7 kişiden oluşur. Ayrıca 5 kişi yedek üye seçilir. Genel kurul 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eden denetleyici kurullarını da seçer.
Madde 23) Yönetim kurulu kendi arasından 1 başkan, 1 genel sekreter, 1 muhasip üye seçer.
Madde 24) Başkan olmadığı zaman yerine Genel Sekreter bakar.
Madde 25) Yönetim kurulu toplanma gün ve saatini başkan saptar. Kararlar çoğunlukla alınır.Oylar eşit olduğunda başkanın oyu iki sayılır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU YETKİLERİ:

Madde 26) Yönetim Kurulu tüzüğünün ön gördüğü ve genel kurulun kendisine verdiği ödevleri yapar. Bu arada: 
a) Derneğe ait malların kaydını yapar ve bakımını sağlar, 
b) Yıllık çalışma programını hazırlar, 
c) Bütçe tasarısını yapar, 
d) Dernekle ilgili alım satım işleriyle ve her türlü kayıt işlemlerini yapar. 
e) Üye kayıtlarını yapar ve üye aidatlarını toplar. 
f) Şube açma izni ya da şube kapanma kararları verir.

V. ŞUBELERİN AÇILMASI

Madde 27) Yurdun her köşesinde Merkezin Yönetim Kurulunun izni ile Merkeze bağlı Almanca öğretmenleri Derneği Şubesi açılabilir. Her şube lüzum görürse bir lokal açabilir ve dernek çalışmalarını buradan yönetir.
Madde 28) En az 5 asil üye, müşterek imzaları bulunan bir dilekçe ile Başkanlığa baş vurarak, şube açmak dileklerini bildirirler. Merkez yönetim Kurulu talebi gerekçesiz Reddedebilir.
Madde 29) Merkez Yönetim Kurulunun kabulü halinde başvuranlara yönetim kurulunun izin belgesi ile 3 adet tasdikli dernek tüzüğü gönderilir.
Madde 30) Şubeler de ilgili kanunlar uyarınca açılır ve çalışır.
Madde 31) Her şubede 1 başkan, 1 sekreter ve 1 muhasip üye bulunur. Üyesi 10 dan fazla olan şubelerin kurulları yönetim kurulunu 5 kişi olarak seçebilir. Şube ayrıca 1 denetleyici seçer.
Madde 32) Şubelerin mali kudretleri sahip oldukları üye adedi aidat toplamının tamamıdır. Bu miktar şubenin kendisince kullanılır. Ancak şubeler ihtiyaç fazlalarını yönetim kurulu kararı alarak merkezden talep edebilirler.
Madde 33) Şubeler Merkez Yönetim Kurulunun denetim ve gözetimi altında çalışırlar. Bu bakımdan yıllık faaliyet ve hesap durumları hakkında merkez yönetim kuruluna bilgi vermek zorundadırlar.
Madde 34) Şubeler tüzüğün değiştirilmesine ve derneğin feshine karar veremezler. Tüzük gereğince hareket etmek zorundadırlar. Şubelerin kapatılmasına merkez yönetim kurulu karar verir.
Madde 35) Kapanan şubelerin borçları, gelirleri, defter ve evrakı her türlü demirbaş eşyası genel merkeze devrolur.

VI. ÜYE AIDATLARI VE DERNEK GELİRLERİ

Madde 36) Derneğin yıllık üye aidatı 15 Y TL dır. Aidatların artırılmasına merkez genel kurul karar verir. Her üye bu aidatı vermekle yükümlüdür. Aidat ya ödenir, ya da derneğin bankadaki hesabına gönderilir.
Madde 37) Dernek para bağışı da kabul eder.
Madde 38) Kitap, dergi, gazete vb. satışlarında, temsil, gezi, çay ve benzeri toplantılardan elde edilecek paralar derneğin gelirine katılırlar.
Madde 39) Dernek adına kabul edilen paralar için muhasip üye makbuz verir. Muhasip üye gelir ve giderleri bir deftere yazmak ve gelir gider makbuzlarını saklamakla yükümlüdür.
Madde 40) Derneğin parası bir bankada saklanır. Bankadan para çekmek için başkan ve muhasip üyenin birlikte imzalamaları gerekir.
Madde 41) 15 YTL ve daha fazla ödemeler için yönetim kurulu kararı alınır.
Madde 42) Dernekte üye kayıt defteri, karar defteri, gelir gider defteri, demirbaş defteri tutulur. Ayrıca faturalar, gelir gider makbuzları, gelen giden yazılar, özel dosyalarda saklanır.

VII. HESAPLARIN KONTROLÜ

Madde 43) Yönetim kurulu ve başkan her zaman derneğin hesaplarını kontrol edebilirler.
Madde 44) Genel kurulca seçilmiş denetleyiciler her zaman genel kurul adına hesapları denetlemeye yetkilidirler. Yıl sonunda yapılan genel kurul toplantılarının durumunu inceler ve sonucunu bir tutanakla saptayarak genel kurula takdim eder.

VIII. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ

Madde 45) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi hakkında verilecek kararlarda en az 2/3 çoğunluk aranır ve karar toplanan üyeleri 2/3nün oyu ile verilebilir. İkinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaksızın, toplanan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararı verilebilir.
IX. DERNEK KAPANDIĞINDA MALLARIN DURUMU
Madde 46) Derneğin kapanmasına karar verilirse malları genel kurul kararı ile benzer amaçlı diğer bir derneğe verilir.
Madde 47) Derneğin Kurucuları, adı soyadı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, uyrukluğu, işi, iş adresi ve adresi.
- Robert Anhegger, Hermann, Helene, 14.10.1911. Viyana; Alman, Protestan; Türk-Alman Kültür Merkezi Müdürü, Yüksekkaldırım Yazıcı Sok 56, İstanbul. 
- Nurettin Atasoygil, Nuri Rüştü, Afife, 1915, Isparta, Türk Müslüman, Vefa Lisesi, İstanbul, Almanca Öğretmeni, Küçükyalı Mektep Cad. Tufan Paşa Sok. Gül Apt. Daire 2. 
- Mahmut Batuhan, Mustafa, Fatma, 1918, Sürmene; T.C. Müslüman, Almanca okutmanı, avukat. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, İstanbul-Erenköy, Çobanyıldızı Sok. 35/2. 
- Ferdinand Hochhut, Friedrich, Anna, 14.1.1925, Frankfurt; Alman, Protestan, Öğretmen, İstanbul Alman Lisesi, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Cad. 7/3. Yılmaz Usar, Refik, Avniye, 1934, İstanbul; T.C., Müslüman, Almanca Öğretmeni, Kuleli Lisesi, Bağlarbaşı 5, Erenköy-İstanbul. 
- Muammer Özsoy, Saadet, 1920, Kırşehir; T:C., Müslüman; Almanca Öğretmeni, İstanbul Kız Lisesi, Serencebey yokuşu, Demir Apt. 14/3, Beşiktaş-İstanbul. 
- Betül Yücevardar, 28.4.1925, İstanbul; T.C., Müslüman; Almanca Öğretmeni, Türk-Alman Kültür Merkezi, Cihangir Anahtar Sok. Nail Apt. 2/2, Daire 3, İstanbul.